POLITIKA KOLAČIĆA

Ažurirano: 09.12.2020. goe

Ova politika kolačića objašnjava na koji način USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD (u daljem tekstu kao USAGIC) koristi kolačiće kako bi prepoznala kada koristite naš veb-sajt. Ovaj tekst objašnjava koje tehnologije koristimo i zbog čega ih koristimo, kao i vaše pravo da kontrolišete njihovu upotrebu.

Šta su kolačići?

Kolačić je mali fajl koji sadrži niz znakova koji se šalju vašem računaru prilikom posete našim veb-sajtovima. Kada ponovo posetite naš veb-sajt kolačić dozvoljava veb-sajtu da prepozna vaš pretraživač. Kolačići mogu da čuvaju preferencije korisnika i druge informacije. Kolačići obezbeđuju lagodnost korišćenja, tako što štede vaše vreme, jer daju informaciju serveru veb-sajta da ste se vratili na određenu stranicu. Kolačiće koje postavlja vlasnik sajta (u ovom slučaju, USAGIC) se nazivaju kolačići prve strane ili „first party cookies“. Kolačiće koje postavljalju druge strane, koje nisu vlasnici sajta se nazivaju kolačići treće strane ili „third party cookies“. Kolačići trećih strana omogućuju pružanje funkcionalnost veb-sajta (npr. za oglašavanje, interaktivni sadržaj i analitika). Strane koje postavljaju kolačiće trećih strana mogu da prepoznaju vaš računar i kada posetite veb-sajt i kada posetite druge određene veb-sajtove.

Zašto koristimo kolačiće?

Kolačiće prve strane koristimo iz više razloga. Neki kolačići su neophodni iz tehničkih razloga kako bi veb-sajt funkcionisao, ove kolačiće označavamo kao nepohodne ili izuzetno potrebne. Ostali kolačići nam omogućavaju da pratimo i prepoznamo interesovanja naših korisnika, kako bismo unapredili iskustvo na našem veb-sajtu. Na primer USAGIC čuva podatke o tome koje ste sajtove i stranice posetili u okviru USAGIC sajtova, kako bismo ustanovili koja stranica USAGIC je najpopularnija ili najviše korišćena. Ove informacije se koriste za prilagođavanje sadržaja i promocije USAGIC veb-sajtova korisnicima čije ponašanje ukazuje da su zainteresovani za određenu oblast. Kolačići treće strane se aktiviraju kroz naš veb-sajt zbog oglašavanja, praćenja analitike i u ostale svrhe. Ovo je opširnije opisano u nastavku teksta.

Koje vrste kolačića koristimo i kako ih koristimo?

Posebne vrste kolačića prve i treće strane plasiramo kroz naše veb-sajtove i kroz ciljeve koje ostvaruju. Ovi kolačići obuhvataju:

  • Osnovni kolačići veb-sajta: Ovi kolačići su neophodni za pružanje usluga naših veb- sajtova.
  • Kolačići za performanse i funkcionalnost: Ovi kolačići se koriste za unapređenje performansi i funkcionalnosti naših veb-sajtova, ali nisu obavezni za korišćenje. Međutim, bez ovih kolačića određene funkcionalnosti mogu postati nedostupne.
  • Kolačići za analitiku i prilagođavanje: Ovi kolačići prikupljaju informacije koje se koriste u statističkom obliku koji nam pomaže da shvatimo kako kako se naši veb- sajtovi koriste i koliko su efektivne naše marketinške kampanje ili da nam pomognu kako prilagodimo veb-sajtove vašim potrebama.
  • Kolačići za oglašavanje: Ove kolačiće koristimo kako bismo vam prilagodili oglasne poruke, kako bi bile što relevantnije. One služe tome da spreče određenu reklamu da se konstanto pojavljuje, omogućuju da se oglasi pravilno prikazuju i u nekim slučajevim da plasiranje reklame koja je bazirana na vašim interesovanjima.
  • Kolačići društvenih mreža: Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili da delite stranice ili sadržaj koji smatrate da je interesantan na našem sajtu putem trećih strana – društvenih mreža i drugih veb-sajtova. Ovi kolačići mogu biti korišćeni i u svrhe oglašavanja.

Kako mogu da kontrolišem kolačiće?

Imate pravo da odlučite da prihvatite ili ne prihvatite kolačiće. Ukoliko ne prihvatite kolačiće možete da nastavite da koristite veb-sajtove, ali nećete imati pristup nekim funkcionalnostima i delovima sajta. Pošto se načini podešavanja kolačića u pretraživaču razlikuju kod različitih pretraživača trebalo bi da u podešavanjima pretraživača pronađete više informacija. Mnoge oglašivačke mreže nude opcije da se odjavite iz ciljanih oglasa.

Ukoliko biste želeli da saznate više o tome, posetite www.aboutads.info/choices/ ili www.youronlinechoices.com. Možete se odjaviti klikom na sledeće linkove: http://preferences-mgr.trustarc.com/ (ili ukoliko se nalazite u Evropskoj Uniji: http://www.youronlinechoices.eu/).

Imajte na umu da odjavom preko ovih servisa nećete biti odjavljeni sa svih oglasa. Nastavićete da viđate generičke oglase. Osnovni kolačići na veb-sajtu: Iz razloga jer su neki kolačići neophodni da bi veb-sajtovi funkcionisali, ne možete da ih ne prihvatite. Možete ih naravno blokirati ili ih obrisati u podešavanjima pretraživača, kao što je opisano u tekstu iznad.

Koliko često ćemo ažurirati politiku kolačića?

Politiku kolačića ćemo ažurirati s vremena na vreme kako bismo objasnili, na primer, promene kolačića koje koristimo operativno, pravno ili iz zakonskih razloga. Ohrabrujemo vas da posećujete ovu stranicu, kako biste bili informisani u vezi sa upotrebom kolačića. Datum poslednjeg ažuriranja se nalazi u vrhu ove stranice.

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr.
zakon i 44/2018 – dr. zakon) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019)
USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 14 G,11074
Beograd – Novi Beograd, dana 09.12.2020. goe, donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA

Ovim pravilnikom uređuju se prava potrošača, kao i način i postupak rešavanja reklamancija
potrošača na nedostatke prodatog proizvod putem internet prodaje.

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Prodavac prodaje robu na malo potrošačima na način da vodi računa o pravu potrošača na
zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače, vodeći
računa o ograničenjima u oblasti prometa robe putem interneta.
Član 2
Prodavac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina
predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Član 3.
Potrošač u smislu ovog Pravilnika koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje
kupuje robu za lične potrebe, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim
Zakonom kao i ovim Pravilnikom.

II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA
Član 4.
Potrošač ima pravo da kod prodavca vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne
potrebe,ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na
obaveštenost; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži
o osnovnim karakteristikama robe prema deklaraciji za svaku pojeačnu robu, pravo na
izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim
propisima.
Član 5.
Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu
sa zakonskim propisima. Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da
obezbedi bilo kakav dokaz o kupovini: broj porudžbine ili broj računa-otpremnice ako je
proizvod kupljen preko web shopa.
Član 6.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom
krivicom ili ako nema dokaz (fiskalni isečak, račun-otprmenicu,ugovor o prodaji robe na
daljinu,…) da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu, ili putem web shopa Prodavca.
Član 7.
Potrošač ima pravo da od prodavca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim
karakteristikama proizvoda, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju
telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja
reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima
koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva
druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji
uredjuju trgovinu.


III OBAVEZE TRGOVCA
Član 8.
Obaveza Prodavca je da potrošaču za kupljenu robu u slučaju kupovine preko web shopa,
prodavac je dužan da izda Fakturu-Otpremnicu, sa svim propisanim elementima.
Član 9.
Prodavac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu
zdravlja i sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi
potrošača.
Član 10.
Prodavac neće uslovljavati prodaju jedne vrste robe vezivanjem za prodaju druge vrste robe.
Član 11.
Prodavac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane,
nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i
kakrakteristikama robe.


IV POSTUPAK REKLAMACIJE
Član 12.
Potrošač reklamaciju može izjaviti usmeno ili putem telefona, pisanim putem na adresu
trgovca, elektronskim putem, isključivo uz dostavu dokaza o kupovini. Prodavac je dužan da
bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili
elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju
potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i
konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko
prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u
navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti
potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u
obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje
reklamacija moguće je samo jednom. Potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti
robe, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom
za drugi proizvod ili da traži povraćaj novca.
Član 13.
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe
kupljene putem web shop porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o odustanku
biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe (bez navodjenja
razloga i dodatnih troškova sem troškova povrata-slanja prodavcu) od dana prijema robe.
Prodavac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, u roku od 14 dana
od dana kada je primio izjavu o odustanku od ugovora. Potrošač je dužan da vrati robu
prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o
odustanku.
Član 14.
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve goe od dana
prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana
prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku
prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene
nesaobraznosti i otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost
potrošača.
Član 15.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske
upotrebe proizvoda, njegovog čuvanja i sl.
Član 16.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom
krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda, spajanje na nesigurne izvore
napajanja ili nepravilno održavanje robe.
Član 17.
Osoba ovlaščena za prijem reklamacija od strane potrošača u evidenciji o primljenim
reklamacijama unosi sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećim
podacima:
 O podnosiocu i datumu prijema reklamacije;
 Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
 Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije;
 Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
 Odluku o odgovoru potrošaču,
 Datum dostavljanja te odluke,
 Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
 Načinu i datumu rešavanja reklamacije,
 Kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.
Član 18.
Prispele reklamacije unose se u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi
elektronski. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija je dužna da primi reklamaciju i istu
odmah prosledi osobi odgovornoj za rešavanje reklamacija koja odlučuje o reklamaciji radi
daljeg vodjenja postupka. Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija o reklamaciji odlučuje
odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije. O odluci o
reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja
preporučenom poštom ili elektronskim putem.
Član 19.
Svi troškovi koji nastanu po osnovi reklamacije padaju na teret prodavca.
Član 20.
Prispelu reklamaciju pregleda osoba odgovorna za rešavanje reklamacija, koja donosi
odluku o osnovanosti reklamacije odmah a najksanije u roku od 8 dana od dana prijema
reklamacije. Osoba odgovorna za reklamacije, može doneti odluku:

Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca

Da se kupljeni proizvod zameni novim ili sličnim

Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema računu ili drugom dokazu koji pruži potrošač
(ugovor na daljinu).
Član 21.
Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.

V OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI

Član 22.
Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave
nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema kupcu,
odgovorna lica u smislu ovog Pravilnika su: Osoba ovlašćena za rešavanje reklamacija i
Prodavac.

VI OSTALE ODREDBE

Član 23.
Osoba ovlašćena za rešavanja reklamacija je dužna da vodi evidenciju za svaku
reklamaciju, po svim elementima za svaki mesec i istu dostavlja nadležnoj službi. Ovlašćeno
lice u prodaji takođe je dužno da vodi odgovarajuću evidenciju o primljenim reklamacijama
kupaca i da je čuva najmanje dve goe od dana podnošenja reklamacija potrošača.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.
Potrošač mora biti obavešten o uslovima i načinu reklamacije robe, gde i kome se podnosi
reklamacija kao i ostalim odredbama Pravilnika.
Član 25.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje. Na sve što nije
posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona
o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača

OVDE MOŽETE PREUZETI SVA POTREBNA DOKUMENTA:

Politika privatnosti
Politika kolačića
Politika online plaćanja karticom
Pravilnik o zaštiti potrošača
Uslovi korišćenja
Obrazac za reklamaciju
Obrazac za odustanak od ugovora